Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λογότυπο φορέα
· ΑΕΙ · Ιωάννινα

Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Σεπτέμβριο του 2000. Η αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική, καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης και να προάγει την αισθητική αγωγή και την ανάπτυξη της κριτικής και έρευνας, μέσα από τις εργαστηριακές και θεωρητικές σπουδές των εικαστικών τεχνών. Η ανάπτυξη του Τμήματος σχετίζεται με παραμέτρους που αφορούν στον αρχικό σχεδιασμό της ίδρυσης του Τμήματος, τους στόχους του, τις ουσιαστικές ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών και τις αλλαγές που προέκυψαν από τις διαμορφούμενες ανάγκες εκπαίδευσης, την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές δυνατότητες του πτυχίου που παρέχει, αλλά και με τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών πεδίων και το πλαίσιο έρευνας που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η αρχική οργάνωση του Τμήματος στόχευσε προς την κατεύθυνση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής παιδείας και της εικαστικής εκπαίδευσης. Η πρόσβαση στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης γίνεται μέσω των γενικών εξετάσεων και απαιτείται ως ειδικό μάθημα το «Ελεύθερο Σχέδιο».

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος

Λειτουργούν δύο (2) κατευθύνσεις:

•Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.
•Εικαστικών Τεχνών.

Εργαστήρια

•Ζωγραφικής.
•Γλυπτικής.
•Χαρακτικής.
•Φωτογραφίας.
•Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας - Πολυμέσων.
•Γραφιστικής - Κινούμενης Εικόνας
•Κινούμενου Σχεδίου.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα στο Τμήμα είναι:

•Θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των πλαστικών τεχνών.
•Εφαρμοσμένες τέχνες (φωτογραφική και αριθμητική εικόνα, σχέδιο, σκίτσο, κόμικ, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα κλπ.).
•Ιστορία της Τέχνης / Επιστήμες των Τεχνών.
•Πολιτιστικοί Θεσμοί, Διοίκηση / Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν:

•Ως στελέχη διοίκησης, διαχείρισης μουσείων και προβολής πολιτιστικών θεσμών.
•Ως σύμβουλοι σε γκαλερί έργων τέχνης
•Ως Ιστορικοί Τέχνης και
•σε συναφείς θέσεις

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 το Μ.Π.Σ., το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση, αρ. πρ. 16726/Β7/19-4-06, ΦΕΚ 573/8-5-2006.

Σκοπός και Δομή των Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προετοιμασία αποφοίτων μεταπτυχιακού επιπέδου που θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης μέσω έρευνας.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης οδηγούν:

I) Στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Α) Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,
Β) στην Ιστορία/Θεωρία της Τέχνης - Επιμέλεια Εκθέσεων

II) Διδακτορικού Διπλώματος σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής και συνίστανται (α) στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και (β) στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο τη συγγραφή μεταπτυχιακής Διδακτορικής Διατριβής, η οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.