Φωτογραφιστές

Λογότυπο φορέα
παιδιά στην παραλία
· Διαδι/ακές Ομάδες · Ιωάννινα

Οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ είναι μια Γιαννιώτικη φωτογραφική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τη δημιουργική φωτογραφία αλλά και για την Τέχνη γενικότερα. Δημιουργήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 2014 στα Ιωάννινα στη βάση της ενεργούς συμμετοχής και της συναπόφασης όλων των μελών της ομάδας.

Βάση της λειτουργίας της ομάδας αποτελεί η ενεργητική συμμετοχική συνέλευση των μελών η οποία θεωρείται ότι απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη σε κάθε συνάντηση της ομάδας. Συνεπώς, δεν υπάρχει καταστατικό, Διοικητικό Συμβούλιο αλλά ούτε και Πρόεδρος της ομάδας. Όλα τα μέλη είναι συνυπεύθυνα και ισότιμα, ενεργούν από κοινού και συναποφασίζουν βάσει της αρχής της πλειοψηφίας. Οι αποφάσεις γίνονται σεβαστές και από τα απόντα μέλη ενώ ελεύθερη είναι ακόμη και η μη συμμετοχή στις δράσεις από μέλη τα οποία δεν το επιθυμούν.

Ο προγραμματισμός των κύριων δράσεων γίνεται σε κάθε συνάντηση της ομάδας ενώ ελεύθερες είναι και προτάσεις στην ιστοσελίδα της ομάδας για παράλληλες εκδρομές και φωτογραφικές συναντήσεις οι οποίες τυχαίνουν ιδιαίτερης προτίμησης από τα μέλη. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα παραμένει πάντα ενεργή στο βαθμό που εκπροσωπείται και από μικρότερες υποομάδες.

Η οικονομική υποστήριξη της λειτουργίας της ομάδας δε γίνεται με συνδρομές των μελών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ταμίας με τη συνήθη έννοια. Αντιθέτως, τα μέλη της ομάδας καλύπτουν, εκάστοτε, την κάθε παρουσιαζόμενη ανάγκη. Πιθανή ανάθεση αρμοδιοτήτων γίνεται σε μέλη που το επιθυμούν και για συγκεκριμένη κάθε φορά δράση. Οι αρμοδιότητες δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα και παύουν μετά τη διεκπεραίωση της δράσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυνχάνεται η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών, η ισοτιμία, η συναπόφαση και η συνευθύνη που αποτελούν και τους κύριους στόχους των ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ.