Διαγωνισμός φωτογραφίας για Το Χαμόγελο του Παιδιού

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Σαντορίνη // Δημοσίευση: 28 Ιουλ 2013

πανελλήνιος φωτογραφικός διαγωνισμός από την παράταξη Σαντορίνη Θηρασία Ενότητα Αλλαγή

Η Παράταξη, «Σαντορίνη Θηρασία Ενότητα Αλλαγή», στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου και της συνδρομής της στη δραστηριότητα του Συλλόγου και στην προαγωγή του Πολιτισμού και της Φωτογραφικής Τέχνης, αποφάσισε να διοργανώσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2013 από 01/07/13 έως 30/09/13 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας είναι η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, η οποία συνέταξε την προκήρυξητου διαγωνισμού και συμμετέχει με δυο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της στη κριτική επιτροπή.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι μη κυβερνητική οργάνωση που έχει τη μορφή σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε παιδιά κακοποιημένα, άπορα, άρρωστα, εγκαταλελειμμένα και συνεργάζεται με διάφορους φορείς και εταιρείες, για την εκπλήρωση και υλοποίηση της καταστατικής του δραστηριότητας.

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν και συνεργαστούν για την από κοινού συνδρομή στην επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού και του έργου του οργανισμού και η παράταξή, «Σαντορίνη Θηρασιά Ενότητα Αλλαγή», προτίθεται να συνδράμει οικονομικά στο έργο του οργανισμού, με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Παράταξη έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου με έξοδά της, την διοργάνωση πανελλήνιου φωτογραφικού διαγωνισμού στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι ημεδαποί και αλλοδαποί. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή από 25/6/2013 έως 30/09/2013. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά για κάθε κατηγορία συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού που έχει συντάξει και δημοσιεύσει η παράταξη [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].

Προϋπόθεση της συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου είναι η καταβολή υπό την μορφή δωρεάς στο Σύλλογο Το Χαμόγελο του Παιδιού ποσού 5 ευρώ (5 €) για συμμετοχή σε κάθε κατηγορία και δώδεκα ευρώ (12 €) για συμμετοχή και στις 3 κατηγορίες. Προς απόδειξη της καταβολής του ποσού της δωρεάς κάθε διαγωνιζόμενος θα επισυνάπτει καταθετήριο δωρεάς προς: Το Χαμόγελο του Παιδιού, με κωδικό Ε 0039, στην ALPHA BANK 144 00 2001 000011 ή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 116/296076-12. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχής και την καταβολή δωρεάς στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ με την παραπάνω αιτιολογία είναι η 30/09/2013.

Όλες οι πληροφορίες για τα δώρα, τα δελτία και τους όρους συμμετοχής έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα του διαγωνισμού στο FaceBook : Διαγωνισμός Φωτογραφίας για το Χαμόγελο του Παιδιού